Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran a práva třetích osob, v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování lektorských služeb při výuce cizích jazyků (dále také jako „smlouva“) a poskytováním takových služeb.

Zájemce o lektorské služby je po uzavření smlouvy označován jako „objednatel“. Třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, ale která není smluvní stranou je dále označována jako „uživatel“, pokud zde není třetí osoby, tak se za uživatele služby považuje objednatel, který je smluvní stranou. Lektorem je myšlena fyzická osoba, která jménem a na účet poskytovatele fakticky vykonává smluvenou službu.

I. PROVOZOVATEL WEBOVÝCH STRÁNEK A POSKYTOVATEL SLUŽEB

1. Provozovatelem stránek www.vyukaajonline.cz je Eliška Krásná, IČ: 06354360, sídlem Ječná 8, Plzeň 326 00, e-mail: eliska@vyukaajonline.cz (dále jen „provozovatel“).

2. Poskytovatel služeb (dále zejména jen jako „poskytovatel“) níže specifikovaných je Eliška Krásná, IČ: 06354360, sídlem Ječná 8, Plzeň 326 00 e-mail: eliska@vyukaajonline.cz

 

II. CHARAKTER POSKYTOVANÝCH SLUŽEB – PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Uzavřením smlouvy v souladu s čl. III. těchto VOP se mezi poskytovatelem a objednatelem zakládá smluvní vztah dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, jehož předmětem je závazek poskytovatele poskytnout objednateli ve sjednaném rozsahu lektorské služby výuky cizích jazyků za podmínek sjednaných ve smlouvě a v těchto VOP, oproti závazku objednatele zaplatit poskytovateli sjednanou odměnu za podmínek stanovených ve smlouvě, na webu www.vyukaajonline.cz a/nebo v těchto VOP.

2. Lektorské služby jsou poskytovány ve formě individualizované neformální on-line výuky.

3. Lektorské služby budou poskytovány poskytovatelem ve sjednaném rozsahu. Termín (datum a čas) jednotlivých lekcí bude určen po vzájemné dohodě stran. Při skončení lekce sdělí objednatel svůj požadavek na termín následující lekce svému lektorovi a smluvní strany dohodnou termín následující lekce. V případě, že k takové dohodě nedojde, je oprávněn termín jednotlivých lekcí určit poskytovatel. Poskytovatel zašle bez zbytečného odkladu po skončení jednotlivé lekce objednateli prostřednictvím e-mailu zprávu potvrzující termín následující lekce.

4. Služby lze využít jen ve smluvených termínech. Pokud nejsou služby využity do tohoto termínu z důvodu na straně objednatele či uživatele, tak plnění poskytnuté objednatelem se nevrací. Balíček předplacených lekcí je třeba vyčerpat nejpozději do 3 měsíců od zahájení výuky.

5. Poskytovatel poskytuje objednateli v rámci výuky vlastní studijní podklady. Tyto podklady jsou autorským dílem poskytovatele ve smyslu ust. § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon a jako takové jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Objednatel je povinen tuto autorskoprávních ochranu respektovat a využívat podklady pouze tak, aby nedošlo k porušení autorských práv poskytovatele.

6. Smluvní strany ujednávají, že objednatel je oprávněn autorské dílo v podobě studijních podkladů, užít. Objednatel však není oprávněn autorské dílo rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat či vystavovat nebo zveřejňovat.

7. V případě, že objednatel poruší ujednání v čl. II. odst. 5 a čl. II. odst. 6 těchto VOP. o rozsahu a způsobu oprávnění autorské dílo užívat, může se poskytovatel jednak domáhat ochrany autorského práva dle ust. § 40 autorského zákona, jednak strany ujednávají, že mu vzniká v souladu s ust. § 2048 občanského zákoníku nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000 ,- Kč za každý jednotlivý případ porušení sjednaných povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody ve skutečné výši převyšující sjednanou smluvní pokutu.

8. Poskytovatel lektorských služeb negarantuje v případě absolvování všech nebo některých lekcí dosažení jakékoliv úrovně znalosti cizího jazyka, negarantuje ani, že uživatel po absolvování všech nebo některých lekcí úspěšně vykoná jakékoliv testy či zkoušky z cizího jazyka. Strany ujednávají vyloučení jakékoliv odpovědnosti poskytovatele za dosažení jakékoliv úrovně znalosti a schopnosti využít vyučovaného cizího jazyka. Objednatel uzavřením smlouvy stvrzuje své srozumění s tím, je výlučně jeho odpovědností, jak s poskytnutými službami naloží a nese sám svou vlastní odpovědnost za schopnost ovládnout vyučovaný cizí jazyk. Objednatel je o ujednáních v tomto odstavci povinen přiměřeně poučit uživatele.

9. V případě zásahu vyšší moci a nemožnosti poskytovatele poskytnout službu (výuku) elektronicky prostřednictvím internetu – online výuka, přičemž online výuka je považována za standardní formu výuky, není poskytovatel povinen poskytnout náhradní způsob výuky. Pro tyto účely se za zásah vyšší moci považuje jakákoliv mimořádná a neodvratitelná okolnost, která znemožňuje uskutečnění výuky nezávisle na vůli poskytovatele a kterou nemůže poskytovatel jakýmkoliv způsobem ovlivnit, tj. zejména, nikoliv však výlučně, živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, výskyt pandemie, uložení plošného zákazu státními orgány nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

III. ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

1. Popis služeb poskytovatele uvedený na stránkách www.vyukaajonline.cz je pouze orientační, informativní a nepovažuje se za nabídku v právním smyslu. Stejně tak není nabídkou či přijetím nabídky odeslání „nezávazného formuláře“ zájemcem, v tomto případě se jedná pouze o výzvu zájemce k podání nabídky poskytovatelem.

2. Smlouva se uzavírá okamžikem akceptace (přijetí) objednávky zájemce ze strany poskytovatele, podané prostřednictvím e-shopu stránek www.vyukaajonline.cz v elektronické podobě.

3. O akceptaci objednávky je poskytovatel povinen zájemce vhodným způsobem vyrozumět, například e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou objednatel zadal v objednávce.

4. Smlouva se uzavírá rovněž jednoduchou odpovědí zájemce (např.: souhlasím, přijímám) na e-mailovou zprávu, která obsahuje nabídku poskytovatele, zaslanou elektronickou poštou (e-mailem), z e-mailové adresy zájemce, kterou zájemce poskytovateli sdělil nebo připsáním celé ceny za službu na bankovní účet poskytovatele v případě, že ke sjednání podmínek smlouvy došlo jiným způsobem než uvedeno výše nebo byla-li před uzavřením smlouvy dohodnuta splatnost jednotlivých lekcí ve formě splátkového kalendáře, tak připsáním první splátky na bankovní účet poskytovatele, pokud neproběhlo přijetí nabídky jiným způsobem.

5. Nabídku poskytovatele dle předchozího odstavce lze přijmout, a založit tak smluvní vztah ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího odeslání. Nabídka je v této lhůtě 7 dnů poskytovatelem kdykoliv odvolatelná, až do doby, než ji zájemce přijme nebo než uplyne doba její platnosti.

IV. INDIVIDUÁLNÍ JAZYKOVÝ MENTORING

1. Individuální jazykový mentoring je zvláštní nabídka poskytovatele a jeho zakoupením získá zákazník možnost absolvování stanoveného počtu lekcí ve stanoveném časovém období za zvýhodněnou cenu za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Dobu platnosti balíčku na lekce nelze prodloužit nebo jinak změnit.

2. Individuální jazykový mentoring lze zakoupit pouze jako celek a odstoupit lze v souladu s těmito VOP, ovšem pouze tehdy, pokud dosud nebylo zahájeno plnění ze strany poskytovatele (tím nejsou dotčena práva z vadného plnění). Za zahájení se považuje absolvování úvodní konzultace s lektorem. Pokud se student po úvodní konzultaci rozhodne nepředplatit si alespoň 1 měsíc Individuálního jazykového mentoringu, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 500 Kč.

3. Objednatel je povinen balíček na lekce (také Individuální jazykový mentoring) vyčerpat a to v rámci časového období, na které je balíček na lekce omezen. Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli využití balíčku na lekce v období platnosti zakoupeného balíčku. V případech, kdy objednatel nevyužije částečně nebo zcela lekce zakoupené v rámci balíčku na lekce z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele, ujednávají smluvní strany, že poskytovateli vzniká nárok na smluvní pokutu odpovídající ceně takto nevyčerpaných lekcí a je oprávněn si svůj nárok na smluvní pokutu započítat oproti zaplacené ceně balíčku za lekce a odpovídající částku tudíž nevracet, ale ponechat si ji.

4. Individuální jazykový mentoring spočívá v poskytování individuálních lektorských služeb při výuce cizích jazyků formou balíčku samostatné práce, sestaveném na míru klientovi a zpětnou vazbou na jeho vypracování.

5. Individuální jazykový mentoring lze zakoupit pouze jako celek a odstoupit lze v souladu s těmito VOP, ovšem pouze tehdy, pokud dosud nebylo zahájeno plnění ze strany poskytovatele (tím nejsou dotčena práva z vadného plnění).

6. Objednatel je povinen mentoring ve sjednaném rozsahu vyčerpat nejpozději 6 týdnů od zahájení spolupráce na 4 týdny, a nejpozději do 18 týdnů od zahájen spolupráce na 12 týdnů. Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli využití mentoringu v období jeho platnosti. V případech, kdy objednatel nevyužije částečně nebo zcela zakoupené lekce mentoringu z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele, ujednávají smluvní strany, že poskytovateli vzniká nárok na smluvní pokutu odpovídající ceně takto nevyčerpaných lekcí a je oprávněn si svůj nárok na smluvní pokutu započítat oproti zaplacené ceně balíčku za lekce a odpovídající částku tudíž nevracet, ale ponechat si ji.

V. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena služby je vždy určena individuálně ve smlouvě a hradí se vždy před čerpáním lektorských služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty, a tudíž sjednaná cena služeb je včetně daně. Ceny uvedené na webu jsou ceny včetně DPH pro koncové zákazníky. Pro firmy, konkrétně plátce DPH, je to částka bez DPH.

3. Cenu služby lze uhradit bezhotovostně převodem na účet poskytovatele prostřednictvím platební brány v rámci e-shopu poskytovatele nebo na účet sdělený poskytovatelem, např. uvedený ve faktuře.

4. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím on-line brány se cena služby považuje za uhrazenou okamžikem sdělení provozovatele platební brány o provedení transakce. V případě úhrady bezhotovostním převodem na účet poskytovatele se má cena služby za uhrazenou okamžikem připsání částky na účet poskytovatele.

5. Neuhradí-li objednatel cenu služeb před prvním termínem lektorských služeb, je poskytovatel oprávněn jejich poskytování odepřít a to až do doby odpadnutí této překážky. Současně má poskytovatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy.

6. Pro případ odstoupení od této smlouvy poskytovatelem z důvodu, že objednatel neuhradil v souladu se smlouvou a těmito VOP řádně a včas cenu služeb, sjednávají smluvní strany nárok poskytovatele na smluvní pokutu ve výši ceny služeb vůči objednateli.

VI. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

1. Objednatel má právo omluvit se z omluvitelných důvodů z výuky (konkrétní lekce), nejpozději však 24 hodin před jejím začátkem s tím, že poskytovatel je povinen zajistit náhradní adekvátní výuku (lekci) v co možná nejbližším možném termínu. Pokud tak objednatel/uživatel do 24 hodin před začátkem výuky neučiní, propadá mu daná výuka (lekce) bez náhrady. Z tohoto pravidla je výjimka, prokáže-li zákazník nepochybně, že se objednatel/zákazník nemohl omluvit včas z důvodu spočívajícího v události vyšší moci či nemoci, v případě nemoci je přitom potřeba doložit lékařské potvrzení.

2. Za včasné oznámení se považuje i oznámení omluvy 24 hodin před začátkem výuky uživatelem, který není stranou této smlouvy.

3. Poskytovatel je oprávněn v průběhu výuky vyměnit lektora, avšak pouze za takového, který je schopen vyučovat látku, jež byla předmětem probíhající lekce.

4. V případě, že poskytovatel, resp. lektor, se nedostaví na danou lekci, a absence lektora či nemožnost poskytnout službu nebyla oznámena 24 hodin před konáním lekce oprávněnému nebo lektor nebyl adekvátně nahrazen, má objednatel právo na náhradní lekci zdarma nebo vrácení poměrné části (připadající poměrně na danou lekci k celku) smluvené ceny zpět.

5. Objednatel není oprávněn postoupit pohledávku na služby vyplývající z uzavřené smlouvy na třetí osobu bez souhlasu poskytovatele.

6. Objednatel nesmí bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele v obchodních záležitostech, zejména týkajících se aktuálně poskytované služby, kontaktovat přímo lektora.

7. Při kontaktu mezi objednatelem a lektorem s ním nesmí objednatel projednávat záležitosti týkající se finančních a obchodních podmínek služby a je povinen neodkladně informovat poskytovatele o jakémkoliv novém sjednaném ujednání s lektorem.

8. Objednatel nesmí bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele vstupovat do jakýchkoliv obchodních či obdobných právních vztahů s lektorem poskytovatele, se kterým přišel do styku v souvislosti s plněním smlouvy, činit sám či prostřednictvím třetích osob u lektora poptávky služeb či využívat nabídky lektora zahrnující služby nezávislého a neformálního vzdělávání, kontaktovat lektora poskytovatele, popř. předávat kontaktní údaje lektora poskytovatele třetím osobám, to vše po dobu účinnosti smlouvy uzavřené s poskytovatelem a po dobu 12 měsíců od ukončení této smlouvy. Objednatel není dále oprávněn činit jakékoliv kroky, které by vedly k přímému či nepřímému porušení tohoto odstavce z jeho strany či ze strany jiné třetí osoby. Zákaz dle tohoto odstavce se nevztahuje na toho lektora poskytovatele, který objednateli již před zahájením spolupráce s poskytovatelem prokazatelně poskytl službu shodnou s předmětem podnikání poskytovatele.

9. Objednatel je povinen vyvarovat se vůči poskytovateli všech dalších případných forem nekalé soutěže a jakéhokoliv jednání, které by bylo na újmu poskytovatele.

10. V případě, že objednatel některou povinnost uvedenou v tomto článku VOP poruší, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně. Poskytovatelem objednateli vyúčtovaná smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího vyúčtování, přičemž tato pokuta se nezapočítává na náhradu způsobené škody.

VII. ÚPRAVA PRÁV A POVINNOSTÍ VE VZTAZÍCH SE SPOTŘEBITELI

1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu distančním způsobem, tedy za použití prostředku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (internet – přijetím nabídky e-mailem), má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy.

3. Toto právo na odstoupení od smlouvy nemá, pokud v přijaté nabídce je po výslovném souhlasu objednatele služba plněna dříve, nežli 14 denní lhůta uplynula. Za výslovný souhlas se považuje akceptace (i provedená mlčky) prvního termín plnění v této lhůtě, nebo pokud termín prvního plnění byl domluven mezi stranami po uzavření smlouvy.

4. Odstoupení od smlouvy a poučení pro spotřebitele

a) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, a to jakýmkoli prokazatelným způsobem (např. e-mailem, přes který proběhlo uzavření smlouvy, více v bodě 7.3.3.).

b) Pokud má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy a odstoupí od této smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu platby, vztahující se k neposkytnutým službám, s výjimkou případů uvedených v čl. 7.2. těchto VOP, včetně nákladů na dodání, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy poskytovateli došlo oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud nebylo výslovně určeno jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

c) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat poskytovatele služeb, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na ………………..cz). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je součástí přílohy č. 1 těchto obchodních podmínek, není to však povinnost.

5. Poučení spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporu, a to podáním stížnosti dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele § 20d, subjektem, který je oprávněn spor řešit, je dle stejného zákona § 20e písmene d) Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 – Nové Město Více informací je k nalezení na http://www.coi.cz./.

6. Tím není dotčeno spotřebitelovo právo uplatnit svůj nárok u příslušného orgánu veřejné moci (soudu).

VIII. REKLAMACE POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1. Objednatel má právo uplatnit vady u poskytovatele služby.

2. Poskytovatel je povinen přijmout reklamaci pouze v elektronické podobě ve formě e-mailové zprávy zaslané na adresu eliska@vyukaajonline.cz. Poskytovatel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení nápravy. Za písemné potvrzení se považuje elektronická zpráva zaslaná e-mailem na e-mailovou adresu objednatele.

3. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do třiceti dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

IX. ZRUŠENÍ SMLOUVY

Zrušit smlouvu lze:

písemnou dohodou objednatele a poskytovatele;
písemnou výpovědí či odstoupením a to pouze v případech stanovených těmito VOP či smlouvou či právním předpisem, kterým se smluvní vztah řídí.
X. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Poskytovatel shromažďuje a vede aktuální evidenci svých objednatelů (uživatelů) obsahující osobní údaje (včetně data narození a případně rodného čísla, bylo-li přiděleno). Poskytovatel je oprávněn zpracovávat tyto údaje manuálně i automatizovaným způsobem sám nebo prostřednictvím třetích osob a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovenými a/nebo dovolenými, pro účely plnění smlouvy, ochrany svých zájmů a pro další dohodnuté účely.

2. Objednatel předložením objednávky a/nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel zpracuje jeho osobní údaje, příp. osobní údaje třetích osob jím poskytnuté, v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poskytovatel zpracovává pouze ty osobní údaje objednatele (uživatele), které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním, a to v rozsahu, ve kterém jsou uvedeny ve smlouvě a/nebo v materiálech určených k poskytnutí služby a/nebo ve kterém je objednatel v rámci plnění smlouvy poskytovateli následně poskytne.

3. Tyto údaje budou poskytovatelem využity k jeho oprávněným zájmům a za účelem plnění smlouvy.

4. Objednatel zadáním objednávky a/nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel je v přiměřené míře oprávněn zasílat obchodní sdělení a informovat jej o produktech ze své nabídky a z nabídky svých sesterských a spolupracujících společností, tyto produkty mu nabízet a případně zjišťovat jeho spokojenost se stávajícími produkty.

5. Objednatel bere na vědomí, že může kdykoliv bez udání důvodů zrušit zasílání obchodních sdělení a je seznámen se svými právy, především pak právem na přístup ke všem svým osobním údajům, které jsou poskytovatelem zpracovávány;

právem požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů;
právem vznést u poskytovatele námitku týkající se zpracování osobních údajů;
právem podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.
6. Objednatel zadáním objednávky a/nebo uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s Pravidly zpracování osobních údajů poskytovatelem na stránkách poskytovatele.

7. Objednatel bere na vědomí, že má v případě dotazů ke zpracování osobních údajů poskytovatelem možnost kontaktovat poskytovatele na e-mailové adrese eliska@vyukaajonline.cz.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud smlouva a tyto VOP nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy s objednatelem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními platnými právními předpisy a dále bez ohledu na to, zda jsou ke smluvnímu textu připojeny, těmito VOP, které jsou k dispozici v sídle poskytovatele a na internetových stránkách www.vyukaajonline.cz.

2. Vyplněním objednávky či uzavřením smlouvy objednatel potvrzuje, že se seznámil s VOP v aktuálním znění a že s těmito souhlasí. V případě rozporu mezi VOP a smlouvou či objednávkou poskytnutou poskytovatelem zákazníkovi, má přednost smlouva či objednávka.

3. V případě, že se kterékoli ustanovení VOP stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

4. Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné a tvoří nedílnou součást objednávky či každé jednotlivé smlouvy uzavřené mezi účastníky dle čl. III těchto VOP.

5. Objednatel podpisem a/nebo uzavřením smlouvy potvrzuje, že obsah všech výše uvedených materiálů, jakož i jinde v těchto VOP označených materiálů, je mu znám.

6. Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Aktuální znění platných a účinných VOP pro objednatele jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele. Jakékoliv změny či doplnění těchto VOP nabývají účinnosti k datu vydání aktuálních VOP a jejich zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.

7. Dojde-li ke změně VOP, je poskytovatel povinen o této skutečnosti před nabytím účinnosti jejich nového znění vhodným způsobem informovat zákazníka, přičemž za vhodný způsob se považuje zejména:

a) zveřejnění na internetových stránkách poskytovatele www.vyukaajonline.cz;

b) oznámení o jejich zveřejnění na e-mailovou adresu zákazníka;

c) zaslání jejich aktuální verze na e-mailovou adresu zákazníka;

d) zaslání jejich aktuální verze v listinné podobě na korespondenční adresu zákazníka; přičemž volba způsobu oznámení přísluší poskytovateli.

8. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16.9.2022