Chcete se učit anglicky skutečně efektivně, abyste se mohli plynule a sebevědomě vyjadřovat, ale neznáte svou úroveň? 

Definice a význam klasifikace úrovní angličtiny

 

Pro správné vyhodnocení jazykové kompetence je důležité znát jaké úrovně existují a jaká jsou pro ně specifika. Pokud znáte svou úroveň angličtiny, můžete si správně zvolit materiály k dalšímu studiu, kterých jsou kvanta od angličtiny pro začátečníky až po angličtinu pro pokročilé.

Přehled různých stupňů znalosti angličtiny podle CEFR

 

Jaké jsou úrovně angličtiny? A jak se efektivně posouvat na vyšší úrovně znalosti AJ? obrázek 1

Starter / Beginner - A0 (úplný začátečník)

  • Žádná či nepatrná znalost angličtiny.
  • Student se učí elementární slovní zásobu a gramatiku, seznamuje se s anglickou výslovností.
  • Učí se odpovídat na nejzákladnější osobní otázky (jméno, věk apod.).

Elementary - A1 (pokročilý začátečník / falešný začátečník)

  • Student již ovládá základní slovní zásobu a gramatiku.
  • Pasivně rozumí psanému a mluvenému projevu týkajícího se osobních informací a základních každodenních situací (za předpokladu, že mluvčí mluví pomalu a zřetelně).
  • Dokáže jednoduše odpovědět na otázky týkající se jeho samého a jeho každodenního života (moje rodina, moje záliby, můj dům apod.).
  • Dovede používat angličtinu k uspokojení základních potřeb (zeptat se na cestu, koupit si jídlo apod.), dovede klást jednoduché otázky.

Pre-Intermediate - A2 (mírně pokročilý)

  • Student rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají.
  • Dovede na tato témata vést rozhovor.
  • Dokáže se v běžných situacích domluvit v cizí zemi.
  • Dovede mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích, umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání a to i písemnou formou.

Intermediate - B1 (středně pokročilý)

  • Student rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu obsahujícího i neznámé výrazy a to i těch, které se týkají abstraktních témat.
  • Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím.
  • Jeho mluvený i písemný projev je víceméně plynulý.
  • Rozlišuje formální a neformální jazyk, může začít ovládat i obchodní angličtinu.

Upper-Intermediate - B2 (vyšší pokročilý)

  • Student je schopen plynně konverzovat na konkrétní, abstraktní a odborná témata.
  • Bez větších problémů čte a rozumí autentickým cizojazyčným textům (knihy, periodika).
  • Rozumí mluvenému projevu a rozlišuje různé přízvuky či dialekty.
  • Rozumí složitějším gramatickým jevům, slovním spojením a idiomům a sám je dokáže používat.
  • Jeho výslovnost se již více přibližuje výslovnosti rodilých mluvčích (libovolné variace angličtiny).
  • Dovede napsat souvislý strukturovaný text, např. esej, článek, úvahu apod.

Advanced - C1 (pokročilý)

  • Bez problému rozumí delšímu autentickému mluvenému i psanému projevu, rozeznává skrytý význam textu.
  • Mluví rychle a plynule, aniž by hledal neznámá slova.
  • Flexibilně používá angličtinu pro společenské, studijní a profesní potřeby.
  • Jeho psaný text je jasný, vhodně strukturovaný a členěný.

Proficient - C2 (jazykově způsobilý)

  • Bez námahy rozumí všemu, co slyší či čte.
  • Jeho mluvený i písemný projev je velice plynulý, srozumitelný a přesný, rozlišuje drobné významové rozdíly mezi slovy či frázemi.
  • Rozlišuje velké množství odborných termínů, regionálních výrazů, slangu.
  • Rodilý mluvčí si v jeho mluveném či psaném projevu nevšimne chyb v gramatice, použití slov a frází, výslovnosti, apod. a na první pohled nepozná, že se nejedná o rodilého mluvčího.

Jak určit svou jazykovou úroveň angličtiny

 

Jaké jsou úrovně angličtiny? A jak se efektivně posouvat na vyšší úrovně znalosti AJ? obrázek 2

Určení vlastní úrovně angličtiny je klíčovým krokem pro každého, kdo se chce v jazyce zdokonalovat. Jaké jsou možnosti pro zjištění vašich jazykových dovedností? Pojďme se podívat na několik klíčových bodů.

Testy a hodnocení pro zjištění vlastní úrovně znalosti

Existuje mnoho online testů, které vám mohou pomoci určit vaši úroveň angličtiny. Tyto testy obvykle pokrývají různé aspekty jazyka, jako je gramatika, slovní zásoba, poslech a čtení.

Výsledek vám dává přibližnou (nikoliv přesnou!) představu o tom, kde se v angličtině nacházíte. Přesnou úroveň vám ale vždy bude schopný dát pouze profesionální lektor.

Každý můj student v Individuálním jazykovém mentoringu nejprve začíná úvodní konzultací, během níž mu úroveň angličtiny vyhodnotím.

Online zdroje pro sebehodnocení úrovně angličtiny

  • British Council: Nabízí bezplatné online testy, které vám pomohou určit vaši úroveň angličtiny a doporučí materiály pro další studium.
  • Cambridge English: Poskytuje různé testy a kvízy pro odhad vaší úrovně podle CEFR.
  • EF SET: Nabízí bezplatný standardizovaný test angličtiny, který můžete použít pro určení vaší úrovně podle CEFR.

Jak se efektivně posouvat na vyšší úrovně znalosti AJ?

 

V první řadě je třeba být konzistentní, vytrvalý a trpělivý. A v druhé řadě je učit se skutečně efektivně, aby to přinášelo výsledky. Můžete si tedy buď zvolit kvalitní kurz angličtiny online, nebo se vydat cestou samouka.

A jak na to jsem shrnula v tomto videu:

Chcete se naučit anglicky, ale nevíte, jak na to?

Přihlaste se na můj 3dílný videokurz zdarma "Jak se naučit anglicky" a zjistěte, jak na to!