15. 4. 2024 | Gramatika

Jak používat správně zájmena v angličtině?

Zájmena v angličtině mohou být pro mnohé studenty jazyka zdrojem zmatku a chyb. Je důležité pochopit jejich správné využití v různých kontextech.

V následujících odstavcích si vysvětlíme, jak používat zájmena v angličtině správně, abyste se vyhnuli běžným chybám a zlepšili svou schopnost komunikovat s jistotou a přesností.

Chcete se učit anglicky skutečně efektivně a naučit se nejen zájmena slovesa perfektně tak, abyste se mohli plynule a sebevědomě vyjadřovat?

Charakteristika a funkce zájmen v angličtině

 

Jak používat správně zájmena v angličtině? obrázek 1

Zájmena v angličtině zastávají klíčovou roli, neboť nahrazují podstatná jména a tím zabraňují jejich opakování a činí texty svižnějšími a plynulejšími.

Existuje několik druhů zájmen, které se v angličtině používají v různých kontextech a mají specifické funkce:

  1. Osobní zájmena (Personal Pronouns) jsou základním typem zájmen a odkazují přímo na osoby nebo věci. V angličtině rozlišujeme osobní zájmena v nominativu (1. pád) (např. I, you, he,..) a v akuzativu (4. pád) (me, you, him, ...).
  2. Přivlastňovací zájmena (Possessive Pronouns) vyjadřují vlastnictví nebo příslušnost. V angličtině je rozlišujeme ve dvou formách: před podstatnými jmény (my, your, his, her, its, our, their) a samostatně stojící (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs).

   Jejich detailní rozbor najdete v článku přivlastňovací zájmena v angličtině.

  3. Ukazovací zájmena (Demonstrative Pronouns) odkazují na konkrétní osoby nebo věci a rozlišujeme mezi blízkostí (this, these) a vzdáleností (that, those).
  4. Neurčitá zájmena (Indefinite Pronouns) odkazují na nespecifikované osoby nebo věci.

   Jsou to například slova jako somebody, anybody, nobody, ...

  5. Vztažná zájmena (Relative Pronouns) spojují věty nebo větné členy a odkazují zpět na podstatné jméno uvedené dříve ve větě.

   Jsou to slova jako who, whom, that, ...

  6. Otázková zájmena (Interrogative Pronouns) používáme pro tvoření otázek a odkazují na osoby nebo věci, na které se ptáme.

   Jsou to např. who, where, when, …

  7. Reflexní zájmena (Reflexive Pronouns) se používají, když subjekt a objekt věty jsou totožné, tedy když subjekt provádí akci na sebe samého.

Správné používání zájmen umožňuje mluvčím komunikovat jasně a efektivně, a proto je důležité se tyto formy naučit a praktikovat je v různých kontextech.

O efektivním učení nejen anglických zájmen existuje spousta mýtů.

Seznam nejčastěji používaných anglických zájmen

 

Osobní zájmena

Zájmeno překlad poznámka
I
you ty
he on
she ona
it to pro neživé objekty, zvířata nebo jako neutrální zájmeno
we my
you vy
they oni, ony pro skupinu osob nebo věcí

Přivlastňovací zájmena (před podstatnými jmény)

Zájmeno překlad poznámka
my můj, má, mé
your tvůj, tvá, tvé
his jeho
her její
its jeho, její pro neživé objekty nebo zvířata
our náš, naše
your váš, vaše
their jejich

Přivlastňovací zájmena (samostatně stojící)

Zájmeno překlad poznámka
mine můj, má, mé
yours tvůj, tvá, tvé
his jeho
hers její
its jeho, její pro neživé objekty nebo zvířata, ale málokdy se používá
ours náš, naše
yours váš, vaše
theirs jejich

Ukazovací zájmena

Zájmeno překlad poznámka
this tento, tato, toto blízko mluvčího
that ten, ta, to daleko od mluvčího
these tito, tyto blízko mluvčího, plurál
those ti, ty, ta daleko od mluvčího, plurál

Neurčitá zájmena

Zájmeno překlad
anyonekdokoli
anythingcokoliv
someoneněkdo
somethingněco
no onenikdo
nothingnic
everyonekaždý
everythingvšechno
somebodyněkdo
somenějaký, několik
anyjakýkoliv, žádný
nonežádný

Vztažná zájmena

Zájmeno překlad poznámka
who kdo pro osoby
whom koho pro 4. pád, tvar pro osoby, formální
whose čí
which který/á/é pro neživé věci nebo zvířata
that který/á/é používá se pro osoby i neživé věci

Otázková zájmena

Zájmeno překlad
whokdo
whomkoho
whosečí
whichkterý/á/é
whatco, jaký
wherekde
whenkdy
whyproč
howjak

Reflexní zájmena

Zájmeno překlad poznámka
myselfsám sebe, sama sebe
yourselfsám sebe, sama sebesingulár
himselfsám sebe
herselfsama sebe
itselfsamo sebepro neživé objekty nebo zvířata
ourselvessami sebe
yourselvessami sebeplurál
themselvessami sebepro skupinu osob nebo věcí

Nevíte, jak se všechna tato zájmena naučit?

A hlavně, jak jim nejen rozumět, ale používat je i v praxi? Přihlaste se o spolupráci se mnou v rámci Individuálního jazykového mentoringu, v němž vám pomůžu dosáhnout vašich jazykových cílů.

Jak správně používat zájmena v angličtině

 

Jak používat správně zájmena v angličtině? obrázek 2

Na první pohled se tyto seznamy můžou zdát až zastrašující - tolik zájmen, co vypadá prakticky stejně, ale přitom mají tak odlišné významy a funkce.

Zde je několik tipů, jak si jejich učení usnadnit.

  1. Učte se je po kategoriích.

   Nesnažte se pochopit a začít používat všechny najednou. Vyzkoušejte výuku angličtiny online z v mém podání pro lepší orientaci v kategoriích a správných překladech.

  2. Trénujte je jako říkanku.

   Pokud se je naučíte dokonale teoreticky, praktické použití vám půjde snadno.
   Vyzkoušejte na to některé z nejlepších aplikací na učení angličtiny, například Quizlet nebo Anki.

  3. Vyzkoušejte si různá online cvičení angličtiny.

   V rámci nichž si osvojíte, jak zájmena používat správně gramaticky ve větách a zbavíte se častých chyb.

  4. Buďte trpěliví.

   Zájmena jsou náročná, ale pokud se budete učit efektivně a zároveň se angličtinou co nejvíce obklopovat, brzy je budete umět jak když bičem mrská. 🙂

Pokud chcete na vaší cestě za vysněnou angličtinou pomoci a nechat si sestavit jazykový plán a výuku přímo na míru, aby vás co nejrychleji dovedla k vašim jazykovým cílům.

Oslovte mě a zažádejte o navázání spolupráce v rámci Individuálního jazykového mentoringu.

Podobné články