15. 4. 2024 | Gramatika

Angličtina a časy: Přehled a praktické vysvětlení všech anglických časů

Angličtina jako globální jazyk představuje klíč k otevření dveří do světa neomezených možností.

Základním kamenem pro efektivní komunikaci v tomto jazyce je důkladné pochopení a správné používání anglických časů.

Tento článek poskytuje komplexní a praktické vysvětlení všech anglických časů a jejich přehled, od základních přes složitější struktury.

Význam a důležitost porozumění časům v anglickém jazyce

 

Angličtina a časy: Přehled a praktické vysvětlení všech anglických časů obrázek 1

Porozumění časům v anglickém jazyce je základním kamenem pro každého, kdo se snaží tento jazyk ovládnout na pokročilé úrovni.

Anglické časy nejsou jen prostým vyjádřením času, ve kterém se děj odehrává, ale také nesou důležité informace o průběhu, dokončení či opakování akcí.

Bez správného použití časů bude naše komunikace nejasná, může být špatně interpretována a v horším případě může vést k nedorozuměním.

Časy rozhodně patří nejen v angličtině k základům gramatiky.

Základní kategorie časů v angličtině se dělí na minulé, přítomné a budoucí, přičemž každá z těchto kategorií má své další podkategorie a varianty, které se používají v závislosti na kontextu a významu, který chceme sdělit.

Například, přítomný prostý čas (Present Simple) používáme pro vyjádření obecných pravd, zvyků nebo opakujících se akcí, zatímco přítomný průběhový čas (Present Continuous) naznačuje akce právě probíhající.

Klíčové pojmy, které je potřeba znát pro správné používání anglických časů, zahrnují například slovesa v základní formě, minulý tvar slovesa, příčestí minulé, ale i pomocná slovesa, jako je "to be" nebo "to have", která se používají pro tvoření složených časů.

Přehled časů v angličtině

 

V rámci tohoto přehledu pro jednoduchost nabídnu pouze ty nejčastější způsoby použití.

Důvod, proč jsou časy pro studenty často těžko pochopitelné je právě ten, že těch způsobů užití mají spousty, ale tím nechci komplikovat toto záměrně zjednodušené shrnutí.

Pokud chcete pochopit časy do hloubky, podívejte se na mé webináře.

Shrnutí anglických časů 1 (přítomné a minulé časy):
Shrnutí anglických časů 2 (minulé a budoucí časy):

Přítomné časy v angličtině

 

Angličtina a časy: Přehled a praktické vysvětlení všech anglických časů obrázek 2
1. Přítomný čas prostý (Present simple)

  • Tvar: základní tvar slovesa (pro 3. os. sg. přidáváme "-s")
  • Použití: opakující se akce, obecné pravdy, rozvrhy
  • Příklad: She often reads books before bedtime.
KLADNÁ VĚTA ZÁPORNÁ VĚTA OTÁZKA
I live I do not (don't) live Do I live?
You live You do not (don't) live Do you live?
He/she/it lives He/she/it does not (doesn't) live Does he/she/it live?
We live We do not (don't) live Do we live?
You live You do not (don't) live Do you live?
They live They do not (don't) live Do they live?
2. Přítomný čas průběhový (Present continuous)

  • Tvar: am/is/are + sloveso + "-ing"
  • Použití: akce právě probíhající, plány v blízké budoucnosti
  • Příklad: They are watching a movie now.
KLADNÁ VĚTA ZÁPORNÁ VĚTA OTÁZKA
I am speaking I am not ('m not) speaking Am I speaking?
You are speaking You are not (aren't) speaking Are you speaking?
He/She/It is speaking He/She/It is not (isn't) speaking Is he/she/it speaking?
We are speaking We are not (aren't) speaking Are we speaking?
You are speaking You are not (aren't) speaking Are you speaking?
They are speaking They are not (aren't) speaking Are they speaking?
3. Předpřítomný jednoduchý čas (Present perfect simple)

  • Tvar: have/has + past participle (3. tvar slovesa)
  • Použití: akce, které se staly v minulosti, ale mají dopad na přítomnost
  • Příklad: I have already eaten.
KLADNÁ VĚTA ZÁPORNÁ VĚTA OTÁZKA
I have played I have not (haven't) played. Have I played?
You have played You have not (haven't) played. Have you played?
He/she/it has played He/she/it has not (hasn't) played. Has he/she/it played?
We have played We have not (haven't) played. Have we played?
You have played You have not (haven't) played. Have you played?
They have played They have not (haven't) played. Have they played?

Pozn. Pozor na nepravidelná slovesa. Ta této šabloně tvorby neodpovídají a je třeba si je zapamatovat.

Pro předpřítomný čas se používá v angličtině minulé příčestí (3. sloupeček)

Detailně jsem také použití předpřítomného času v angličtině vysvětlila v tomto videu:
4. Předpřítomný čas průběhový (Present perfect continuous)

  • Tvar: have/has been + sloveso + "-ing"
  • Použití: akce, která začala v minulosti a stále probíhá
  • Příklad: She has been studying English for five years.
KLADNÁ VĚTA ZÁPORNÁ VĚTA OTÁZKA
I have been playing. I have not (haven't) been playing. Have I been playing?
You have been playing. You have not (haven't) been playing. Have you been playing?
He/she/it has been playing. He/she/it has not (hasn't) been playing. Has he/she/it been playing?
We have been playing. We have not (haven't) been playing. Have we been playing?
You have been playing. You have not (haven't) been playing. Have you been playing?
They have been playing. They have not (haven't) been playing. Have they been playing?

Minulé časy v angličtině

 

Angličtina a časy: Přehled a praktické vysvětlení všech anglických časů obrázek 3
1. Minulý čas prostý (Past simple)

  • Tvar: 2. tvar slovesa (pravidelná slovesa přidávají "-ed")
  • Použití: akce, které se staly a skončily v minulosti
  • Příklad: He visited Paris last year.

Sloveso být

KLADNÁ VĚTA ZÁPORNÁ VĚTA OTÁZKA
I was I was not (wasn't) Was I?
You were You were not (weren't) Were you?
He/she/it was He/she/it was not (wasn't) Was he/she/it?
We were We were not (weren't) Were we?
You were You were not (weren't) Were you?
They were They were not (weren't) Were they?
Ostatní pravidelná slovesa
KLADNÁ VĚTA ZÁPORNÁ VĚTA OTÁZKA
I played I did not (didn't) play. Did I play?
You played You did not (didn't) play. Did you play?
He/she/it played He/she/it did not (didn't) play. Did he/she/it play?
We played We did not (didn't) play. Did we play?
You played You did not (didn't) play. Did you play?
They played They did not (didn't) play. Did they play?
Pozn. Pozor na nepravidelná slovesa. Ta této šabloně tvorby neodpovídají a je třeba si je zapamatovat. Pro minulý čas prostý se používá minulý tvar = “2. sloupeček”.

Minulý čas se studentům velmi často plete s předpřítomným, protože jsou mezi nimi jen drobné niance.

Detailně jsem tuto problematiku vysvětlila v tomto videu:

2. Minulý čas průběhový (Past continuous)

  • Tvar: was/were + sloveso + "-ing"
  • Použití: dlouhé a/nebo trvající činnosti v minulosti
  • Příklad: It was raining all day yesterday.
KLADNÁ VĚTA ZÁPORNÁ VĚTA OTÁZKA
I was playing I was not (wasn't) playing Was I playing?
You were playing You were not (weren't) playing Were you playing?
He/She/It was playing He/She/It was not (wasn't) playing Was he/she/it playing?
We were playing We were not (weren't) playing Were we playing?
You were playing You were not (weren't) playing Were you playing?
They were playing They were not (weren't) playing Were they playing?
3. Předminulý čas jednoduchý (Past perfect simple)

  • Tvar: had + past participle
  • Použití: akce, která se stala před jinou akcí v minulosti
  • Příklad: They had left before we arrived.
KLADNÁ VĚTA ZÁPORNÁ VĚTA OTÁZKA
I had played I had not (hadn't) played. Had I played?
You had played You had not (hadn't) played. Had you played?
He/She/It had played He/She/It had not (hadn't) played. Had he/she/it played?
We had played We had not (hadn't) played. Had we played?
You had played You had not (hadn't) played. Had you played?
They had played They had not (hadn't) played. Had they played?
Detailně jsem tyto 3 minulé časy vysvětlila v tomto videu:
4. Předminulý čas průběhový (Past perfect continuous)

  • Tvar: had been + sloveso + "-ing”
  • Použití: akce, která probíhala před určitým bodem v minulosti
  • Příklad: She had been working there for a year before she quit.
KLADNÁ VĚTA ZÁPORNÁ VĚTA OTÁZKA
I had been playing. I had not (hadn't) been playing. Had I been playing?
You had been playing. You had not (hadn't) been playing. Had you been playing?
He/She/It had been playing. He/She/It had not (hadn't) been playing. Had he/she/it been playing?
We had been playing. We had not (hadn't) been playing. Had we been playing?
You had been playing. You had not (hadn't) been playing. Had you been playing?
They had been playing. They had not (hadn't) been playing. Had they been playing?

Nevíte, jak se všechny tyto časy naučit a kde začít?

Budoucí časy v angličtině

 

Angličtina a časy: Přehled a praktické vysvětlení všech anglických časů obrázek 4
1. Příští jednoduchý čas (Future simple)

  • Tvar: will + základní tvar slovesa
  • Použití: rozhodnutí v okamžiku mluvení, předpovědi, sliby
  • Příklad: I will call you later.
KLADNÁ VĚTA ZÁPORNÁ VĚTA OTÁZKA
I will I will not (won't) Will I?
You will You will not (won't) Will you?
He/she/it will He/she/it will not (won't) Will he/she/it?
We will We will not (won't) Will we?
You will You will not (won't) Will you?
They will They will not (won't) Will they?
Pro 90 % případů, kdy rodilí mluvčí mluví o budoucnosti, používají tento budoucí prostý čas (will) a také přítomný průběhový čas a jeho vazbu “be going to”.

Detailně jsem tyto 3 způsoby vyjádření budoucnosti vysvětlila v tomto videu:

2. Budoucí průběhový čas (Future continuous)

  • Tvar: will be + sloveso + "-ing"
  • Použití: akce, která bude probíhat v určitém bodě v budoucnosti
  • Příklad: This time next week I will be lying on the beach.
KLADNÁ VĚTA ZÁPORNÁ VĚTA OTÁZKA
I will be playing. I will not (won't) be playing. Will I be playing?
You will be playing. You will not (won't) be playing. Will you be playing?
He/she/it will be playing. He/she/it will not (won't) be playing. Will he/she/it be playing?
We will be playing. We will not (won't) be playing. Will we be playing?
You will be playing. You will not (won't) be playing. Will you be playing?
They will be playing. They will not (won't) be playing. Will they be playing?
3. Předbudoucí jednoduchý čas (Future perfect simple)

  • Tvar: will have + past participle
  • Použití: akce, která bude dokončena před určitým bodem v budoucnosti
  • Příklad: By 2025, we will have finished the project.
KLADNÁ VĚTA ZÁPORNÁ VĚTA OTÁZKA
I will have played. I will not (won't) have played. Will I have played?
You will have played. You will not (won't) have played. Will you have played?
He/she/it will have played. He/she/it will not (won't) have played. Will he/she/it have played?
We will have played. We will not (won't) have played. Will we have played?
You will have played. You will not (won't) have played. Will you have played?
They will have played. They will not (won't) have played. Will they have played?
4. Předbudoucí průběhový čas (Future perfect continuous)

  • Tvar: will have been + sloveso + "-ing”
  • Použití: akce, která bude probíhat až do určitého bodu v budoucnosti
  • Příklad: By the end of the month, I will have been working here for three years.
KLADNÁ VĚTA ZÁPORNÁ VĚTA OTÁZKA
I will have been playing. I will not (won't) have been playing. Will I have been playing?
You will have been playing. You will not (won't) have been playing. Will you have been playing?
He/she/it will have been playing. He/she/it will not (won't) have been playing. Will he/she/it have been playing?
We will have been playing. We will not (won't) have been playing. Will we have been playing?
You will have been playing. You will not (won't) have been playing. Will you have been playing?
They will have been playing. They will not (won't) have been playing. Will they have been playing?

Procvičování časů

 

Angličtina a časy: Přehled a praktické vysvětlení všech anglických časů obrázek 5
Procvičování anglických časů je klíčovým prvkem pro osvojení si plynulosti a správného používání angličtiny v každodenní komunikaci.

Abychom mohli anglické časy používat správně a s jistotou, je nezbytné se věnovat pravidelnému procvičování.

Tipy a strategie pro procvičování jednotlivých časů v praxi

  1. Používejte angličtinu ve vašem každodenním životě.
   Snažte se myslet anglicky a používat anglické časy při popisu běžných denních činností.Například, když mluvíte o tom, co jste dělali včera, co děláte právě teď, nebo co plánujete v budoucnu. Potřebnou strukturu vám může dát kvalitní online kurz angličtiny.
  2. Vytvořte si vlastní příklady.
   Napíšete si věty pro každý čas, které se vztahují k vašemu životu.Tímto způsobem si nejen procvičíte používání časů, ale také to, co píšete, bude pro vás významné a snadněji zapamatovatelné.
  3. Čtěte a poslouchejte angličtinu.
   Čtením knih, článků nebo poslechem podcastů a sledováním filmů v angličtině se setkáte s praktickými příklady použití různých časů v kontextu.Všímejte si, jak jsou časy používány, a pokuste se porozumět jejich významu a funkcím.
  4. Používejte aplikace na výuku angličtiny.
   Pro efektivní zvládnutí anglických časů doporučuji využívat i aplikace určené k výuce angličtiny.Poskytují interaktivní prostředí, které umožňuje uživatelům procvičovat různé časy a zlepšovat svou gramatiku a slovní zásobu.Díky různorodým cvičením a lekcím můžete postupně získat důvěru v používání anglických časů ve správných kontextech.

Anglické časy se na první pohled můžou zdát komplikované, ale neustálým procvičováním si je dostanete pod kůži.

Buďte trpěliví, konzistentní a výsledky se určitě dostaví. Držím vám palce!

 

Pokud chcete na vaší cestě za vysněnou angličtinou pomoci a nechat si sestavit jazykový plán a výuku přímo na míru, aby vás co nejrychleji dovedla k vašim jazykovým cílům.

Oslovte mě a zažádejte o navázání spolupráce v rámci Individuálního jazykového mentoringu.

Podobné články