Příčestí minulé v angličtině, známé také jako past participle, je klíčovým gramatickým prvkem, jehož správné pochopení a použití je nezbytné pro plynulou a gramaticky správnou komunikaci. Tento článek nabízí ucelený pohled na jeho tvorbu, použití a procvičování.

Definice a význam příčestí minulého v angličtině jako gramatického konceptu

 

Na začátek je důležité definovat, co příčestí minulé vlastně je. Jedná se o jednu ze tří základních forem sloves v angličtině, společně s infinitivem (základní forma slovesa) a minulým časem.

Příčestí minulé se často používá pro tvoření složených časů, jako je předpřítomný čas (present perfect), předminulý čas (past perfect) a předbudoucí čas (future perfect).

Kromě toho se využívá při tvorbě trpného rodu (passive voice) a jako přídavné jméno. Je to tedy důležitá součást gramatiky v angličtině.

Tvorba příčestí minulého je relativně přímá u pravidelných sloves, kde se většinou přidává koncovka "-ed" k základní formě slovesa, například "work" se stává "worked".

U nepravidelných sloves se ovšem musíme naučit jednotlivé formy zpaměti, protože se mohou značně lišit od základní formy slovesa (například "go" se mění na "gone" nebo "write" na "written").

Tvorba minulého příčestí v angličtině

 

Příčestí minulé v angličtině: Jeho tvorba, použití a procvičování obrázek 1

Abychom mohli minulé příčestí správně používat, je důležité porozumět jeho tvorbě. Tento proces může být rozdělen do dvou základních kategorií: pravidelná a nepravidelná forma minulého příčestí.

Pravidelná forma (přípona -ed)

Většina anglických sloves vytváří minulé příčestí pravidelným způsobem, což znamená přidání přípony -ed k základnímu tvaru slovesa.

Například:

  • Work -> worked
  • Play -> played
  • Listen -> listened

Toto pravidlo je jednoduché, ale existují určité variace a výjimky, například když sloveso končí na -e, přidáváme pouze -d (love - loved), nebo když sloveso končí na samohlásku a následuje jedna souhláska, zdvojíme souhlásku před přidáním -ed (stop - stopped).

Nepravidelná forma

Nepravidelná slovesa, jak název napovídá, nejdou podle výše uvedeného pravidla a musí se jednoduše naučit nazpaměť, protože jejich minulé příčestí se může výrazně lišit od základního tvaru.

Například:

  • Go -> gone
  • See -> seen
  • Take -> taken

 

Nevíte, jak se všechny tyto tvary sloves naučit a kde začít?

Použití příčestí minulého v angličtině

 

Příčestí minulé v angličtině: Jeho tvorba, použití a procvičování obrázek 2

“Perfect” časy

Jednou z hlavních funkcí minulého příčestí je jeho role ve tvorbě složených “perfect” časů, jako je předminulý čas (past perfect), předpřítomný čas (present perfect) a předbudoucí čas (future perfect).

V těchto časových strukturách minulé příčestí spolupracuje s pomocným slovesem "have". Pro přehled časů v angličtině si přečtete další z mých článků.

Například:

 • I have finished my homework. (Dokončil(a) jsem svůj úkol.)
 • She had left before we arrived. (Odešla, než jsme přišli.)
 • They will have finished the project by the end of June. (Dokončí projekt do konce června.)

Trpný rod

Trpný rod se používá, když je důraz kladen na akci nebo stav, nikoli na subjekt, který akci provádí.

V trpném rodě je minulé příčestí hlavním slovesem ve větě a je kombinováno s různými formami slovesa "to be" (být) v závislosti na čase věty.

Příklad:

 • The book was written by George Orwell. (Kniha byla napsána Georgem Orwellem.)
 • The cake has been eaten. (Dort byl sněden.)

Další kontexty a způsoby, jak lze minulé příčestí využít v angličtině

Minulé příčestí nachází uplatnění také v řadě dalších gramatických struktur a kontextů.

Například se používá ve vazbách, které vyjadřují podmínku nebo předpoklad (tzv. kondicionál), v různých idiomatických výrazech, nebo při tvoření přídavných jmen z příčestí minulého.

Příklad:

  • If given the opportunity, I would travel the world. (Kdybych dostal(a) příležitost, cestoval(a) bych po světě.)
  • The broken window needs to be fixed. (Rozbité okno potřebuje opravit.)

Chcete se naučit anglicky, ale nevíte, jak na to?

Přihlaste se na můj 3dílný videokurz zdarma "Jak se naučit anglicky" a zjistěte, jak na to!

Tipy na zapamatování si a procvičení minulého příčestí

 

Příčestí minulé v angličtině: Jeho tvorba, použití a procvičování obrázek 3

 

Pravidelné tvary minulého příčestí v angličtině jsou obvykle tvořeny přidáním přípony "-ed" k základní formě slovesa.

I když je toto pravidlo relativně jednoduché, existuje mnoho nepravidelných sloves, jejichž minulé příčestí se musí studenti naučit zpaměti.

Zde je několik tipů, jak si tato slovesa lépe zapamatovat:

1.Vytvoření vizuálních pomůcek
Například tabulky nebo myšlenkové mapy, které kategorizují nepravidelná slovesa podle jejich vzorů změn, protože i nepravidelná slovesa v sobě mají pravidelné vzory, které doporučuji využít k efektivnějšímu studiu.

2. Použití mnemotechnických pomůcek
Vytvoření jednoduchých písniček nebo příběhů, které obsahují skupiny nepravidelných sloves s podobnými změnami, například "drink, drank, drunk; sing, sang, sung".

3. Pravidelné opakování
Sestavte si seznam sloves, která vám dělají problémy, a pravidelně si je opakujte. Využijte k tomu chytré aplikace na bázi flashcards.

4. Online výukové platformy
Stránky jako Help For English, Babbel nebo Umímeanglicky nabízejí specifické lekce zaměřené na gramatiku, včetně minulého příčestí, a mohou poskytnout okamžitou zpětnou vazbu.

Pokud nechcete složitě správné zdroje hledat, můžete si ode mě nechat sestavit výukový plán přímo na míru v rámci Individuálního jazykového mentoringu.

Zapamatování a správné používání minulého příčestí může být náročné, ale s pravidelnou praxí a použitím správných strategií to 100 % zvládnete. Držím palce! 🙂

Pokud na vaší cestě za vysněnou angličtinou pomocí výuky z domova nechcete být sami, zažádejte o navázání spolupráce v rámci Individuálního jazykového mentoringu.