Anglická gramatika - nepravidelná slovesa, frázová slovesa (seznam najdete zde) a právě modální slovesa jsou noční můrou většiny studentů. Shodou náhod jsou to ale také ta vůbec nejpoužívanější slovesa.

Pojí se s nimi tolik nejasností, tolik chyb. Mám pro vás ale skvělou zprávu!

V tomto článku se podíváme na zoubek základům modálních sloves v angličtině formou praktického průvodce pro jejich pochopení a správné použití.

Chcete se učit anglicky skutečně efektivně a naučit se nejen modální slovesa perfektně tak, abyste se mohli plynule a sebevědomě vyjadřovat?

Charakteristika a funkce modálních sloves v angličtině

 

Základy modálních sloves v angličtině: Praktický průvodce pro jejich pochopení a správné použití obrázek 1

Modální slovesa jsou nezbytnou součástí anglické gramatiky a jejich správné použití může ovlivnit význam věty.

Například rozdíl mezi "You must go" a "You should go" je významný – první věta vyjadřuje nutnost, zatímco druhá spíše doporučení.

Používají se k vyjádření možnosti, schopnosti, povinnosti, nutnosti a dalších funkcí. Každé modální sloveso má své specifické vlastnosti a používá se v různých situacích.

Abychom pochopili, jak modální slovesa fungují, je důležité se zaměřit na jejich charakteristiku a funkce.

Gramatická pravidla

  1. Modální slovesa nemají infinitiv (základní tvar slovesa s "to"), ani gerundium (-ing forma) nebo participium (příčestí).
  2. Většinou jsou následována holým infinitivem (základní tvar slovesa bez "to").
  3. Nemají všechny časové tvary jako běžná slovesa. Například "can" má minulý čas "could", ale nemá budoucí čas.
  4. Nejsou časovaná podle osoby, tzn. že se nemění podle toho, zda hovoříme o "I", "you", "he/she/it", atd.

Typy modálních sloves

  1. Základní modální slovesa: can, could, may, might, shall, should, will, would, must.
  2. Semi-modální slovesa: need to, have to, ought to, had better. Tyto mají podobné funkce jako modální slovesa, ale chovají se trochu jinak gramaticky.

Chcete se naučit anglicky, ale nevíte, jak na to?

Seznam nejpoužívanějších anglických modálních sloves

 

Primární modální slovesa

Sloveso překlad poznámka
Can moci, umět vyjadřuje schopnost nebo možnost
Could mohl by minulý čas slovesa can nebo vyjadřuje zdvořilou žádost
May smět vyjadřuje povolení nebo pravděpodobnost
Might mohl by minulý čas slovesa may nebo vyjadřuje menší pravděpodobnost než may
Must muset vyjadřuje nutnost nebo silnou pravděpodobnost
Shall budu, mám tradičně se používá pro budoucí čas, dnes častěji pro nabídky nebo návrhy
Should měl by vyjadřuje radu, doporučení nebo očekávání
Will bude vyjadřuje budoucí čas nebo ochotu
Would by minulý čas slovesa will nebo vyjadřuje opakovanou minulou akci
Ought to měl by vyjadřuje morální povinnost nebo radu, velmi podobné "should"
Needn’t nemuset vyjadřuje absenci “nutnosti”, znamená “nemuset”

Příkladové věty

Can:

  • I can speak English. (Umím mluvit anglicky.)
  • Can you help me? (Můžeš mi pomoci?)

Could:

  • When I was young, I could run very fast. (Když jsem byl mladý, mohl jsem běhat velmi rychle.)
  • Could you open the window, please? (Mohl bys otevřít okno, prosím?)

May:

  • May I come in? (Smím vstoupit?)
  • It may rain tomorrow. (Zítra by mohlo pršet.)

Might:

  • She might not come to the party. (Ona na párty možná nepřijde.)
  • I might have seen this movie before. (Tento film jsem možná už viděl.)

Must:

  • You must stop when the traffic lights are red. (Musíš zastavit, když jsou na semaforu červená světla.)
  • He must be really tired after the long trip. (Po té dlouhé cestě musí být opravdu unavený.)

Shall:

  • Shall we go for a walk? (Půjdeme na procházku?)
  • I shall do my best. (Udělám, co bude v mých silách.)

Should:

  • You should check the oil level in your car. (Měl bys zkontrolovat hladinu oleje ve svém autě.)
  • Should I call her? (Měl bych ji zavolat?)

Will:

  • I will call you when I arrive. (Zavolám ti, až přijedu.)
  • Will you pass me the salt? (Podáš mi sůl?)

Would:

  • When I was a child, I would play outside all day. (Když jsem byl dítě, hrál jsem si venku celý den.)
  • Would you like some coffee? (Chtěl bys kávu?)
Základy modálních sloves v angličtině: Praktický průvodce pro jejich pochopení a správné použití obrázek 2

Sekundární modální slovesa

Sekundární modální slovesa vyjadřují, do jaké míry je mluvčí přesvědčen o tom, co tvrdí. Do češtiny je lze přeložit způsobovým slovesem (musí, nemůže, mohlo by) apod., nebo pomocí příslovce (určitě, jistě, možná, asi).

Pokud jste teprve na nižší jazykové úrovni angličtiny, nemusíte jim zatím věnovat pozornost.

Sloveso překlad přesvědčenost o tvrzení v procentech
Must určitě ano 100 %
Can't / couldn't určitě ne 0 %
May / might / could možná 50 %

Příkladové věty

  • She must be sick. (Určitě je nemocná.)
  • This can’t be true. (To nemůže být pravda.)
  • She may be staying late at work. (Možná zůstává později v práci.)

Opisné tvary modálních sloves

Modální slovesa jsou poměrně neflexibilní - nedají se používat volně ve všech časech.

Od toho pak vznikly tzv. opisné tvary modálních sloves, které tuto funkci zajišťují (a pozor, občas i drobnou změnu významu).

Modální sloveso opisný tvar význam
Can be able to moci, umět, dokázat
Must have to muset
Needn’t have to / need to (ne)muset
Should be supposed to neexistuje překlad*

*Be supposed to je vazba, která říká, že se od někoho něco očekává - např. I am supposed to clean the kitchen. (Očekává se ode mě, že uklidím kuchyni)

Pozor na častou chybu v použití sloves must a have to. Detailně tuto problematiku vysvětluji v tomto videu, kde to perfektně pochopíte a procvičíte formou cvičení.

Příkladové věty

 • I was able to play the guitar when I was a child. Jako dítě jsem uměl hrát na kytaru.
 • I have to go to school in the morning. Ráno musím do školy.
 • She was supposed to help me! Měla mi pomoci.

Chcete na vaší cestě za vysněnou angličtinou pomoci a nechat si sestavit jazykový plán a výuku přímo na míru?

Přihlaste se do Individuálního jazykového mentoringu.

Jak správně používat modální slovesa

 

Abychom mohli modální slovesa správně používat, je důležité pochopit jejich význam a kontext, ve kterém se objevují.

Standardně principy efektivního učení doporučuji svým studentům přímo na míru v rámci Individuálního jazykového mentoringu, ale pojďme se podívat na nějaké praktické tipy pro pochopení a užití modálních sloves:

  1. Zapamatujte si základní významy a nesnažte se orientovat pouze podle českých překladů, které můžou být nepřesné.
  2. Učte se v kontextu: Modální slovesa si nejlépe zapamatujete, pokud je budete učit ve větách a situacích, ne izolovaně. Přemýšlejte o situacích, kdy byste mohli dané sloveso použít.
  3. Pozor na záludnosti: Některá modální slovesa mohou mít více významů v závislosti na kontextu.
  4. Pravidla pro tvorbu otázek a záporů: Modální slovesa se chovají trochu jinak než ostatní slovesa. Otázky a zápory s nimi tvoříme bez pomocného slovesa "do". Pozor pak na tvorbu záporů a otázek se sekundárními modální slovesy a s jejich opisnými tvary, protože tam se gramatická pravidla liší.

Závěr

 

Modální slovesa se můžou na první pohled zdát jako velké sousto.

Pokud se je ale budete učit postupně a především prakticky (tedy tak, že je systematicky pomocí kontrolovaného tréninku zařadíte i do vašeho písemného a mluveného projevu), tak je ovládnete brzy na podvědomé bázi.

A to třeba i tím, že se přihlásíte o spolupráci se mnou v rámci Individuálního jazykového mentoringu, který majorita mých studentů považovala za nejlepší online kurz angličtiny jejich života.

Nevíte, jak určit, která modální slovesa jsou pro vás relevantní?

Jak se je efektivně naučit? A hlavně, jak jim nejen rozumět, ale používat je i v praxi? Právě pro vás je tu individuální jazykový mentoring.