15. 4. 2024 | Gramatika

Průvodce nepravidelnými slovesy v AJ: Klíč k jejich bezchybnému používání a porozumění

Chcete se učit anglicky skutečně efektivně a naučit se nejen nepravidelná slovesa perfektně tak, abyste se mohli plynule a sebevědomě vyjadřovat?

Co jsou nepravidelná slovesa v angličtině?

 

Průvodce nepravidelnými slovesy v AJ: Klíč k jejich bezchybnému používání a porozumění obrázek 1

Jsou to taková slovesa, která se neřídí obecnými pravidly pro tvorbu minulého času a minulého příčestí.

Zatímco pravidelná slovesa přidávají na konec základního tvaru (infinitivu) -ed (např. "work" se stane "worked"), nepravidelná slovesa tuto změnu nepodstupují a místo toho se musíme učit jejich tvary zvlášť.

Tvary nepravidelných sloves v angličtině

  • Infinitiv: Základní tvar slovesa, jak ho najdeme ve slovníku, např. "to go", "to take", "to come".
  • Minulý čas: Tvar slovesa používaný pro vyjádření dokonané akce v minulosti, který se u nepravidelných sloves mění nepravidelně, např. "went" (šel, šla), "took" (vzal, vzala), "came" (přišel, přišla).
  • Minulé příčestí: Tvar slovesa používaný ve složených časech a pasivu, který se u nepravidelných sloves také mění nepravidelně, např. "gone" (šel, šla), "taken" (vzatý, vzatá), "come" (přišel, přišla).
Průvodce nepravidelnými slovesy v AJ: Klíč k jejich bezchybnému používání a porozumění obrázek 2

Anglická nepravidelná slovesa s pravidelným tvarem

Některá nepravidelná slovesa mají ve skutečnosti pravidelný tvar, ale jsou stále považována za nepravidelná, protože v minulosti měla nepravidelný tvar.

Například sloveso:

1."to learn" může mít minulý čas "learned" nebo "learnt".

Další příklady jsou:

2. dream - dreamed/dreamt - spát

3. smell - smelled/smelt - páchnout/cítit

4. spell - spelled/spelt - hláskovat

5. spill - spilled/spilt - vylít

6. spoil - spoiled/spoilt - zkazit/rozmazlit

7. burn - burned/burnt - spálit

8. lean - leaned/leant - naklánět se

Je důležité si uvědomit, že některé z těchto forem mohou být běžnější v britské angličtině (např. "learnt", "dreamt") než v americké angličtině, kde se častěji používá pravidelný tvar ("learned", "dreamed").

Vždy je dobré se podívat na konkrétní sloveso ve slovníku, abyste se ujistili, který tvar je vhodný pro váš styl angličtiny.

Rozdíl mezi pravidelnými a nepravidelnými slovesy

Hlavní rozdíl spočívá v tom, jak se tvoří minulý čas a minulé příčestí.

Pravidelná slovesa dodržují vzorec, zatímco nepravidelná slovesa si vyžadují, abychom si zapamatovali každý tvar zvlášť.

O efektivním učení nejen nepravidelných sloves existuje spousta mýtů.

Chcete se přesvědčit, zda ty nejčastější mýty o angličtině nebrzdí i vás? Přihlaste se na můj webinář zdarma: Pravda vs fikce, aneb 7 mýtů, které brzdí váš pokrok v angličtině.

Seznam nejčastěji používaných nepravidelných sloves

 

Infinitive Past Tense Past Participle Translation
be was/were been být
beat beat beaten bít, mlátit
become became become stát se, stávat se
begin began begun začít
bite bit bitten kousat
blow blew blown foukat, vanout
break broke broken Rozbít, lámat
bring brought brought přinést
build built built stavět
buy bought bought koupit
can could (není) Umět, moci
catch caught caught chytit
choose chose chosen Vybrat (si)
come came come přijít
cost cost cost Stát (o ceně)
cut cut cut Stíhat, krájet
dig dug dug kopat
do did done dělat
draw drew drawn kreslit
dream Dreamt (dreamed) Dreamt (dreamed) snít
drink drank drunk pít
drive drove driven Řídit (auto)
eat ate eaten jíst
fall fell fallen padat
feel felt felt Cítit se
fight fought fought bojovat
find found found najít
fit fit fit Být akorát, pasovat (o oblečení)
fly flew flown létat
forget forgot forgotten zapomenout
forgive forgave forgiven odpustit
Freeze froze frozen mrznout
get got Got/gotten Obdržet, dostat
give gave given dát
go went gone Jít (jet)
grow grew grown růst
hang hung hung Viset, pověsit
have had had Mít, vlastnit
hear heard heard slyšet
hide hid hidden Schovat, skrývat se
Hold held held Držet (se)
hurt hurt hurt Bolet, ublížit, ranit
keep kept kept Držet, nechat
know knew known Vědět, znát
lay laid laid položit
lead led led vést
learn Learnt (learned) Learnt (learned) Učit se
leave left left Opustit, odejít
lend lent lent půjčit
let let let Nechat, dovolit
lie lay lain ležet
lose lost lost Ztratit, o něco přijít
make made made Dělat, vyrábět
may might (není) Moci, smět
mean meant meant Mínit, znamenat
meet met met potkat
mistake mistook mistaken Mýlit se
misunderstand misunderstood misunderstood nerozumět
overcome overcame overcome porazit, překonat
pay paid paid platit
put put put Položit
read read read Číst (si)
ride rode ridden jet (na něčem)
ring rang rung zvonit
rise rose risen vstát, vycházet
run ran run Běžet, utíkat
say said said říct
see saw seen vidět
sell sold sold prodávat
send sent sent poslat
shake shook shaken třást
shall should (není) Muset (pomocné sloveso)
shoot shot shot střílet
show showed shown ukázat
shut shut shut zavřít
sing sang sung zpívat
sit sat sat sedět
sleep slept slept vložit
speak spoke spoken mluvit
spend spent spent Strávit, utratit
stand stood stood stát
swim swam swum plavat
take took taken Vzít, brát
teach taught taught učit
tell told told říct, vyprávět
throw threw thrown hodit
understand understood understood rozumět
wake (up) woke (up) woken (up) vzbudit (se)
wear wore worn nosit (na sobě)
write wrote written Psát

Vyzkoušejte můj Individuální jazykový mentoring.

Praktické tipy pro zapamatování nejpoužívanější nepravidelných sloves v angličtině

 

Průvodce nepravidelnými slovesy v AJ: Klíč k jejich bezchybnému používání a porozumění obrázek 3

1. Metody a triky pro efektivní zapamatování nepravidelných sloves

Základní principy efektivního učení můžete najít v článku “Jak se naučit anglicky doma.” Pojďme se podívat na dva konkrétní:

  • Vytváření skupinek: Nepravidelná slovesa se dají rozdělit do skupin podle podobnosti jejich tvarů.

   Například slovesa "begin-began-begun" a "drink-drank-drunk" mají podobné změny ve středním tvaru. Vytvořte si seznamy sloves podle jejich vzorců a učte se je skupinově.

  • Aplikace a vizuální pomůcky: Vytvořte si kartičky s nepravidelnými slovesy, kde na jedné straně bude infinitiv a na druhé straně minulý čas a příčestí.

   Skvělá aplikace na tvorbu virtuálních kartiček je Quizlet nebo Anki, nebo také další nejlepší aplikace na angličtinu.

2. Nezapomeňte na výslovnost

Učte se všechna nepravidelná slovesa i s výslovností, která může být zrádná. Například "read" se v minulém čase vyslovuje jinak než v přítomném, i když se píše stejně.

3. Vymýšlejte příkladové věty

Místo suchého opakování se snažte vymyslet věty, které jsou pro vás osobně smysluplné a které si snadno zapamatujete.

Můžete si dokonce vytvořit vlastní příběh, ve kterém použijete co nejvíce nepravidelných sloves to jen půjde.

To stejné bych vám doporučila i při snaze naučit se modální slovesa v angličtiněfrázová slovesa(seznam najdete zde), které spolu s nepravidelnými patří mezi nejtěžší.

4. Obklopte se angličtinou

Snažte se v každodenním životě myslet v angličtině. Když děláte běžné činnosti, jako je vaření nebo úklid, popisujte si, co děláte, a snažte se použít nepravidelná slovesa.

Hledejte je ve filmech, které sledujete, knížkách, které čtete, ...

5. Zapište se do kvalitního kurzu angličtiny / najděte si lektora

Investice do online kurzu angličtiny, kde se věnuje pozornost i nepravidelným slovesům, může být velmi užitečná.

Profesionální lektor vám pomůže s výslovností, poskytne vám praktické materiály a ukáže, jak slovesa používat v kontextu.

Závěr

 

Nepravidelným slovesům se v angličtině rozhodně nevyhnete. Patří mezi ty nejčastěji používaná slovesa, bohužel i ty, ve kterých se nejvíce chybuje.

Pamatujte si ale, že se učení nepravidelných sloves nemusí stát noční můrou.

Buďte trpěliví, důslední a využívejte různé metody, které vám učení zpříjemní a zefektivní.

Pokud chcete na vaší cestě za vysněnou angličtinou pomoci a nechat si sestavit jazykový plán a výuku přímo na míru, aby vás co nejrychleji dovedla k vašim jazykovým cílům.

Oslovte mě a zažádejte o navázání spolupráce v rámci Individuálního jazykového mentoringu.

Podobné články